Văn bản pháp quy

Nghị định 46 về ATVSLĐ

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Mục 1: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đối tượng tại Điều 14

Tham gia huấn luyện pccc

Chứng nhận huấn luyện PCCC

Đối tượng cần có giấy chứng nhận huấn luyện PCCC Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận huấn luyện pccc được quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an, bao gồm: Người có

0796 777 728
0944.700.300