Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44

Nghị định 44

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44 là hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường. Sử dụng cho người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân liên quan. Theo đó nghị định 44 chia các đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Thành các nhóm và quy định thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

 •  Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 16 giờ.
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động với tổng thời gian huấn luyện an toàn lao động ít nhất 48 giờ.
 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ với tổng thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ.
 • Người làm công tác y tế: ít nhất 56 giờ.
 • An toàn, vệ sinh viên: ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn uyện về an toàn vệ sinh lao động.
 • Người lao động không thuộc các trường hợp trên với tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ.

Ngoài ra, tại Mục này, Nghị định 44 còn hướng dẫn tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Tổ chức việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Liên hệ: 0796.7777.28 

Huấn luyện nhóm 1 theo nghị định 44

a)Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

b)Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động bao gồm.

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Phân định trách nhiệm trao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức cơ bản về yếu tổ nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện nhóm 2 theo nghị định 44

a)Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

b)Nghiệp vụ công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

 • Tổ chức bộ máy, quân lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản kinh đoanh kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 • Cải thiện điều kiện lao động xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.
 • Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh lao động nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.
 • Công tác điều tra tai nạn lao động những yêu cầu của công, tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư,hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 • Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; sơ cấp cứ tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Công tác thì đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.
 • Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nhóm 3 theo nghị định 44

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Liên hệ: 0796.7777.28 

a)Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b)Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Chính sách, chế toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biên báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn.
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

c)Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tổ nguy hiểm, có hại.
 • Phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mà người được huấn luyện đang làm.
 • Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện nhóm 4 theo nghị định 44

a)Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Quyển và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động, đối với người lao động.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động.
 • Sử dụng, các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

b)Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc:

 • Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện nhóm 5 theo nghị định 44

a)Hệ thống chính sách, pháp luật về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

b)Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm.

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tổ nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngửa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

c)Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn vẻ y tế lao động.

 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc.
 • Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.
 • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc các bệnh nghề nghiệp thường sập và biện pháp phòng chống.
 • Cách tổ chức khám bệnh nghỉ việc làm, chuẩn bị hỗ sơ giám định bệnh nghề nghiệp tô chức và kỳ năng sơ cứu, cấp cứu.
 • Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, an toàn thực phẩm, quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm.
 • Tổ chức thực hiện bồi đường hiện vật và dinh dưỡng cho.
 • Người lao động nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cải để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệ tại nơi làm việc.
 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
 • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 • Để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nhóm 6 theo nghị định 44

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Liên hệ: 0796.7777.28 

 • Người lao động tham gia mạng lưới huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ngoài nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định Sài Gòn chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn, quan trắc môi trường và sơ cấp nghề. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất và nhanh nhất.

Liên hệ với chúng tôi:

   • Địa chỉ: 47 đường số 24, Phường Cát Lái, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
   • Văn Phòng Bình Dương: Tầng 7 chung cư Opal Boulevard – số 10 Kha Vạn Cân, P. An Bình, Dĩ An , Bình Dương.
   • Văn Phòng Bình Thuận: 417 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết – Bình Thuận.
   • Hotline: 0944.700.300 – 09382.7777.1 – 0328.7777.16 – 0796.7777.28
   • Email: Antoanvn.com.vn@gmail.com.

>>>Tìm hiểu khóa học ngành điện lạnh tại TP HCM.

>>>Dịch vụ sửa chữa, vệ sinh máy lạnh tại TP HCM.

>>>Mua máy lạnh giá rẻ tại TP HCM.

>>>Huấn luyện an toàn lao động tại TP HCM.

 

Bài Viết Liên Quan

DỊCH VỤ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0938277771
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon