Nghị Định 140/2018/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP là nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ lao động thương binh và xã hội. Nghị định 140/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ thời điểm ký ban hành, tức là có hiệu lực ngay từ ngày 08 tháng 10 năm 2018. Nghị định 140/2018/NĐ-CP bãi bỏ Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Điều 21 Nghị định số 136/2013/ NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Xem chi tiết tại 140_2018_ND-CP_396446

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1