QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC NGHĨA VỤ TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC NGHĨA VỤ TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

1.     Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định các bước, các công việc cần thực hiện nhằm xác định các nghĩa vụ tuân thủ, đảm bảo các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác (các nghĩa vụ phải tuân thủ) mà Công ty phải tuân thủ hoặc tán thành được xác định đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 14001 và 45001.

2.     Đối tượng áp dụng

Các văn bản pháp luật hiện hành  và yêu cầu khác (nếu có) liên quan đến công tác An   toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường của công ty.

3.     Giải thích từ ngữ

 1. Đơn vị: là từ dùng để thay thế khi sử dụng cho một trong các Phòng, Ban, Văn phòng, Trung tâm, Nhà máy, Phân xưởng thuộc Công ty.
 2. Yêu cầu pháp luật: yêu cầu của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành dưới dạng các văn bản quy phạm pháp luật.
 3. Các yêu cầu khác: Bao gồm các yêu cầu của các tổ chức quản lý liên quan như khu công nghiệp, các yêu cầu của khách hàng, đối tác…
 4. Các bên hữu quan bên ngoài: Cơ quan nhà nước, cộng đồng, công ty lân cận, khách hàng, nhà cung ứng, nhà thầu, tổ chức chứng nhận.
 5. Đạt: khi một yêu cầu đã được tuân thủ hoàn toàn.
 6. Cải tiến: khi một yêu cầu đã được thực hiện nhưng chưa hoàn chỉnh
 7. Không đạt: khi một yêu cầu chưa thực hiện theo đúng yêu cầu.
 8. ĐVLQ: là viết tắt của từ đơn vị liên quan.
 9. ĐVTV: là viết tắt củ Đơn vị thành viên.
 10. HSE: là viết tắt của An toàn – Môi trường, là đơn vị được phân công phụ trách công tác quản lý an toàn sức khỏe lao động của Công ty.
 11. TVPL: Thư viện pháp luật

4.     Lưu đồ

 

 

1.     Diễn giải

Bước Công việc thực hiện Diễn giải chi tiết
1 Xác định yêu cầu luật định và yêu cầu khác –       Dựa vào tình hình thực tế tại công ty (quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực,…), thu thập các yêu cầu luật định phải tuân thủ để đảm bảo ATVSLĐ và môi trường tại nơi làm việc.

a.     Luật: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định, QCVN, TCVN được ban hành từ:

+ Cơ quan chính quyền sở tại.

+ Tổ chức đã được Quốc tế hoặc Nhà nước sở tại công nhận.

b.    Yêu cầu từ tập đoàn: là các yêu cầu do phía tập đoàn đặt ra, yêu cầu công ty phải thực hiện để nâng cao ý thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

c.     Yêu cầu khác: là những yêu cầu do công ty tự nguyện tham gia như

+ Các hướng dẫn phi luật định.

+ Các tiêu chuẩn hay yêu cầu từ phía khách hàng của công ty.

+ Các thoả thuận với Cơ quan chính quyền, các công ty khác, các đối tác v.v…

–       Việc nhận dạng các yêu cầu Luật định hay yêu cầu khác được thực hiện bởi Phòng HSE và các phòng ban có liên quan.

2 Thu thập văn bản pháp luật và yêu cầu khác –       Phòng/Nhân viên HSE có trách nhiệm cập nhật các văn bản mới và lưu giữ các thông tin đó để đánh giá.

–       Việc thu thập được thông qua các hình thức sau sau:

+ Các website chuyên cung cấp văn bản pháp luật như Thuvienphapluat, Luatvietnam, …

+ Cơ quan quản lý nhà nước

+ Do khách hàng gởi (email, văn bản giấy…)

–       Tần suất thực hiện: thực hiện trước ngày 10 hàng tháng

3 Lập danh mục và xác định các yêu cầu mà công ty phải tuân thủ Các thông tin thu thập được phải cập nhật vào biễu mẫu

–       Danh mục văn bản pháp luật theo mẫu M01

–       Danh mục yêu cầu tuân thủ theo mẫu M02

4 Đánh giá tuân thủ Sau khi hoàn thành bước 3, Phòng/nhân viên HSE và các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ lần đầu hoặc khi có phát sinh yêu cầu mới.

–       Nếu Đạt: Lưu hồ sơ (nếu có) hoặc không cần phải thực hiện thêm hành động nào.

–       Nếu Không đạt: Thực hiện bước tiếp theo

5 Xác định thhành động tuân thủ Người đánh giá, tổng hợp các yêu cầu chưa tuân vào biểu mẫu Theo dõi hành động tuân thủ theo mẫu M03
6 Duyệt P. HSE trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch tuân thủ các yêu cầu phát sinh.
7 Thực hiện hành động tuân thủ –   Phòng HSE phân phối danh mục các nghĩa vụ tuân thủ đã được thuận duyệt đến các đơn vị liên quan.

–   Tùy điều kiện thực tế Phòng HSE có thể hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các nghĩa vụ thông qua các hình thức: Đào tạo tập trung, dán thông báo, trao đổi qua email…

–   Các đơn vị liên quan thực hiện đúng và duy trì sự đáp ứng theo các nghĩa vụ tuân thủ.

8 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá định kỳ Định kỳ hàng năm, P.HSE và các ĐVLQ tổ chức theo dõi, đo lường, phân tích mức độ thực hiện các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác cho toàn bộ danh mục yêu cầu đã xác định.
9 Lưu hồ sơ P.HSE và các ĐVLQ lưu hồ sơ các nội dung liên quan thuộc biểu mẫu ….được ban lãnh đạo phê duyệt và kết quả khắc phục các nội dung chưa tuân thủ.

Danh mục Phụ lục, Biểu mẫu liên quan:

STT Tên phụ lục, biễu mẫu Mã số
1 Danh mục văn bản pháp luật và yêu cầu khác
2 Bảng xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác
3 Kế hoạch tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời:

 

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN

Hotline: 0938.27777.1

Fanpage: huanluyenantoanvakiemdinhsaigon

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Góp ý và phản ánh chất lượng dịch vụ: 0972.935.982

 

 

 

 

 

 

Bước Trách nhiệm Công việc thực hiện Văn bản/biểu mẫu liên quan Thời gian
Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá định kỳ
Thực hiện hành động

tuân thủ

Đồng ý
Không đồng ý
Xác định hành động

tuân thủ

Không đạt
Đạt
Lập danh mục và xác định các yêu cầu mà công ty phải tuân thủ
Thu thập văn bản pháp luật và yêu cầu khác
Xác định yêu cầu luật định và yêu cầu khác
1 Phòng HSE …../M01 Lần đầu
2 Phòng HSE, ĐVLQ ……/M01 Lần đầu và cập nhật định kỳ hàng tháng
3 Phòng HSE ……/M01

……/M02

4 Phòng HSE, ĐVLQ ……/M02 Trong vòng 7 ngày nếu có yêu cầu mới
5 Các ĐVLQ ……/M03 Theo kế hoạch
6 Giám đốc ……/M03 1 năm/lần
7 Phòng HSE, ĐVLQ ……/M03 Theo kế hoạch
8 Phòng HSE, ĐVLQ ……/M01

……/M02

……/M03

Hàng năm
……/M01

……/M02

……/M03

3 năm

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

DỊCH VỤ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0938277771
icons8-exercise-96 chat-active-icon